Home / politiek / Zonne-energie ondergeschoven kind in energieakoord
hoofdlijnen energieakkoord
hoofdlijnen energieakkoord

Zonne-energie ondergeschoven kind in energieakoord

De zonne-energiesector lijkt er bekaaid van af te komen in het op handen zijnde energieakkoord. In de brief-aan-de-tweede-kamer die minister Kamp op 12 juli 2013 stuurde, komt het woord zonnepanelen of zonne-energie niet voor.

Het akkoord is door veel partijen en opiniemakers bekritiseerd: het is nog minder oude wijn in nieuwe zakken. Een Energietransitie komt er niet vanzelf, maar gaat gepaard met grote desinvesteringen in oude centrales en forse investeringen in nieuwe duurzame productiemethoden. Minister Kamp spreekt echter van een forse lastenverlichting voor overheid en bedrijfsleven.

Afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties onder leiding van de SER onderhandeld over een Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei. Hieronder enkele punten uit de brief met kanttekeningen:

  1. Om een volledig systeem van duurzame energievoorziening te bereiken is het noodzakelijk dat het Europese systeem van Emmissiehandel (ETS) wordt aangepast. Nederland zal zich hiervoor in Europees verband blijven inzetten.
  2. Forse lastenverlichting voor burgers en het bedrijfsleven ten opzichte van de afspraken uit het regeerakkoord. Dit is alleen mogelijk als de ambitieuze doelstellingen uit het regeerakkoord vervallen of teruggeschroefd worden. De tot op heden falende SDE+ regeling blijft bestaan. Omdat de jaarlijks voor SDE+ gereserveerde miljarden toch onbenut blijven, is er inderdaad een forse lastenverlichting voor burgers en bedrijven mogelijk.
  3. Salderen op afstand wordt mogelijk. Burgers krijgen een korting op de energiebelasting als ze samen lokaal duurzame energie opwekken. 
  4. Men zet sterk in op investering in windmolens op land- en op zee. Veruit de grootste groei van duurzame opgewekte energie moet komen van windmolens. De overheid faciliteert deze groei door versoepeling van procedures en proefprojecten die moeten leiden tot kostenreducties.
  5. Men wil minimaal 1,5% energiebesparing per jaar. De besparingen op de SDE+ heffing worden benut voor isolatie van woningen. In 2014 krijgen alle woningen een indicatief energielabel
  6. Er komt een innovatieregeling voor energiebesparing, welke bekostigd wordt uit beperking van het budget voor de Energie Investerings Aftrek (EIA)

Industriepolitiek

Bij innovatiesubsidies kunnen grote kanttekeningen geplaatst worden, als er niet ook een sterke eigen industrie in Nederland is, en een sterke stimulering van de nationale vraag naar innovatieve producenten van deze producenten. Een voorbeeld is de subsidie die ECN kreeg voor ontwikkeling van efficiëntere zonnecellen. Doordat de Limburge solar industrie (o.a. Solland Solar) die van de nieuwe technologie van ECN had kunnen profiteren failliet ging, is de techniek uiteindelijk in Chinese handen gekomen. Bedrijven als Yingli, JA Solar en Canadian Solar passen de techniek nu toe in hun zonnepanelen. 

Innovatiesubsidies hebben alleen zin als consumenten en bedrijven grootschalig gestimuleerd worden ook lokaal geproduceerde goederen te kopen, door extra subsidies. In Amerika adverteren bedrijven met labels als Buy American. Waarom laten we de Nederlandse industrie teloor gaan, door falend industriebeleid?

Nakomertje

Komende weken worden de voorgenomen maatregelen doorgerekend op financiele en milieueffecten. De conclusie kan wat mij betreft al getrokken worden. Een snelle overgang naar duurzame productiemehtoden wordt met het op  handen zijn energieakkoord niet bereikt. Nederland zal met het terugschroeven van de ambities en het uitblijven van drastische maatregelen het nakomertje van Europa blijven. 

 

About Cees van de Werken

Check Also

Minimale eisen Chinese fabrikanten zonnepanelen

Nieuwe richtlijnen Chinese fabrikanten zonnepanelen

In China zijn nieuwe richtlijnen van kracht geworden voor binnenlandse fabrikanten van zonnepanelen. De regels …

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *