Home / praktijktoepassing / Veel punten voor zonnepanelen in Maatlat Duurzame Veehouderij
punten scoren met zonnepanelen
punten scoren met zonnepanelen

Veel punten voor zonnepanelen in Maatlat Duurzame Veehouderij

Boeren die een stal willen bouwen of verbouwen kiezen vaak voor de maatlat duurzame veehouderij als richtlijn voor ontwerp en uitvoering. Onderdeel van de maatlat is energiebesparing. Toepassing van zonnepanelen levert veel punten op, maar uiteindelijk ook een lagere energierekening.

Maatlat duurzame veehouderij (MDV)

Stichting Milieukeur (SMK) ontwikkelt en beheert certificatieschema’s voor  allerlei sectoren. Voor de veehouderij zijn er schema’s voor melkveestallen, vleeskalverstallen, varkensstallen, pluimveestallen en konijnenstallen. Stichting Milieukeur ziet ook toe op de certificering van bouwplannen voor nieuwe duurzame stallen.

Niet alleen dierwelzijn maar ook energiebesparing

Steeds meer boeren kiezen ervoor zich bij het ontwerp en de (ver)bouw zich te laten leiden door de  MDV.  Maatregelen die het dierwelzijn verbeteren zijn het populairst: meer ruimte  en daglicht voor de dieren,  betere voer- en drinkwatersystemen en vernieuwende systemen voor afvoer van mest en uitstoot van schadelijke stoffen (zoals luchtwassers). Maatregelen op het gebied van energiebesparing zoals zonnepanelen worden door de stijgende energieprijzen meer en meer toegepast.

Voordelen Maatlat duurzame veehouderij

Toepassing van de MDV heeft veel voordelen voor boeren. Boeren verwachten in een duurzame stal betere opbrengsten te halen, maar bovenal worden boeren gestimuleerd vanwege fiscale voordelen (zoals de MIA en de Vamil).

Veel punten voor zonne-energie

Het aantal punten dat wordt toegekend voor toepassing zonnepanelen, is afhankelijk van de verwachte besparing op het stroomverbruik. Er zijn 4 categorieën. Wanneer het volledige stroomverbruik met zonnepanelen wordt opgewekt krijgt u het hoogste aantal punten.

Om onduidelijke redenen wordt bij melkveelstallen uitgegaan van het percentage van het dak dat belegd wordt met zonnepanelen. De oppervlakte van de zonnepanelen zegt weinig over de mate van energiebesparing, omdat de oriëntatie en hellingshoek van de stallen en het rendement van de panelen mede bepalend is. Bovendien is het in Nederland vooralsnog niet interessant om meer stroom op te wekken dan voor het eigen gebruik gewenst is (salderen).

Het is niet verplicht de zonnepanelen op de nieuwe stal te installeren. de panelen mogen ook op een ander dak of een veldopstelling aangebracht worden.

Certificering

Als u zonnepanelen wilt toepassen binnen de maatlat duurzame veehouderij, dan heeft u offertes en tekeningen nodig waaruit blijkt dat er zonnepanelen zullen worden toegepast voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht. Bovendien moet een onderbouwde berekening worden aangeleverd van het te verwachten stroomverbruik en de opbrengst en capaciteit van de zonnepanelen.

Voor toekening van certificaten voor uw duurzame stal bent u aangewezen op certificatieinstellingen. Deze instellingen kunnen tegen betaling het ontwerp- en uiteindelijk de stal certificeren.

Andere stimulerings- en subsidieregelingen

Naast de fiscale voordelen van de maatstaf duurzame veehouderij (Mia & Vamil), is het ook zinvol de mogelijkheden van de SDE+(subsidie duurzame energieproductie)EIA (Energie-investeringsaftrek), de IDS (Subsidieregeling Integraal duurzame stallen en houderijsystemen en de subsidieregeling voor Jonge Agrariërs te onderzoeken. Het is soms toegestaan meerdere regelingen te combineren. In sommige provincies zijn ook subsidieregelingen van toepassing voor de verwijdering van asbest van staldaken.

Kosten van zonnepanelen

Als u overweegt zonnepanelen toe te passen op uw nieuwe of bestaande stal, dan is het zinvol offertes aan te vragen bij gekwalificeerde leveranciers. Zij rekenen graag voor u uit met welk systeem  u geheel of volledig in uw stroombehoefte kunt voorzien.

About Cees van de Werken

Check Also

Recycling zonnepanelen

Recycling zonnepanelen

Aan ieder product komt op een gegeven ogenblik een einde, ook bij zonnepanelen is dit …