Home / politiek / Subsidie op zonnepanelen in de Provincie Utrecht
De provincie Utrecht wil via ruimtelijk beleid grootschalige opwekking van duurzame energie mogelijkmaken

Subsidie op zonnepanelen in de Provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil de aanschaf en exploitatie van zonnepanelen stimuleren. Stimulering gebeurt vanuit verschillende programma’s. Hieronder volgt een opsomming van geldende beleid voor de stimulering van zonnepanelen:

Duurzame energie beleid

In het coalitieakkoord_2011-2015 provincie utrecht wordt verwezen naar de provinciale structuurvisie. De provincie heeft een voorkeur voor zonne-energie ten opzichte van windmolens, omdat zonnepanelen minder impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit.

In de begroting 2012 provincie utrecht geeft de provincie aan meer aandacht te willen besteden aan energiebesparing en duurzame energie door:

  • het mogelijk maken van grootschalige duurzame energiewekking  via ruimtelijk beleid (structuurvisies, omgevingsplannen)
  • het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven in de duurzaamheidseconomie (clustering en stimulering)
  • energiebesparing en duurzame energie bij herstructurering van stedelijk gebied
  • energiebesparing, en duurzame energie bij herstructurering van bedrijventerreinen (o.a. onderzoek naar smart grids en oplaadpunten voor elektrische auto’s).
  • energiebesparing en duurzame energie als aanvullend thema in de Agenda Vitaal Platteland (AVP)
  • meer aandacht te besteden aan energiebesparing en duurzame energie bij het verlenen van vergunningen
  • Garantstelling van projecten voor energiebesparing en duurzame energie middels (revolverend) Garantiefonds Energie

Subsidies voor duurzaamheid, energie en klimaat

Voor bedrijven en instellingen in het landelijk gebied is binnen het programma Vitaal Platteland aandacht voor duurzame energie ruimte voor projectsubsidies. Projectsubsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van energiescans, haalbaarheidsstudies, feitelijke investeringen in energiebesparing in de agrarische bedrijfsvoering, en het aanleggen van basisvoorzieningen voor hernieuwbare energie. Het programma Vitaal Platteland loopt tot 2013.

Garantiefonds

De provincie heeft een garantiefonds in het leven geroepen om investeringen in duurzame projecten mogelijk te maken via garantstellingen of leningen. Momenteel kunnen geen nieuwe aanvragen worden ingediend.

Er zijn binnen het Duurzaamheid, Energie en Klimaatprogramma geen deelregelingen specifiek voor zonnepanelen geopend. De aanvragers werden uitgedaagd om tot een bepaalde mate van energiebesparing en opwekking van duurzame energie te komen. Daarbij lieten we ze vrij in de wijze waarop, dus met welke technieken ze de doelstelling binnen hun project gingen behalen.

Asbestverwijdering

Verschillende provincies willen de sanering van asbestdaken op agrarische bedrijfsgebouwen stimuleren middels speciale subsidieregelingen. De provincie Utrecht verstrekt hier momenteel geen subsidie voor, en heeft evenmin een regeling in voorbereiding.

Momenteel (begin 2012) stelt de provincie zich op het standpunt dat zonnepanelen voor particulieren en bedrijven zonder subsidie rendabel zijn en dat stimulering voor MKB-bedrijven middels subsidie niet meer noodzakelijk is.

Zoals u ziet zijn de stimuleringsmogelijkheden zeer beperkt. Het lijkt erop dat vrijwel alle subsidieprogramma’s voor zonnepanelen door bezuigingingen gesneuveld zijn. Wat overblijft is een uitnodiging van de provincie om deel te nemen in een exclusief netwerk van koplopers die kiezen voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Hierbij wil de provincie financiele steun bieden om plannen verder uit te werken.

Wilt u meer weten, neem dan contact met een van onze adviseurs voor verder advies.

About Cees van de Werken

Check Also

Minimale eisen Chinese fabrikanten zonnepanelen

Nieuwe richtlijnen Chinese fabrikanten zonnepanelen

In China zijn nieuwe richtlijnen van kracht geworden voor binnenlandse fabrikanten van zonnepanelen. De regels …